Letiště


Vzletová plocha modelářského letiště Babice se nachází cca 1 km za obcí Babice nad Svitavou. Je situovaná mimo blízkou zástavbu a příjezdovou silnici a poskytuje i dostatek okolního prostoru okolo k bezpečnému létání s RC modely, bez ohrožení okolní zástavby a osob a majetku mimo letový prostor. Rozměry travnaté plochy jsou 80 x 20 m. Letiště leží  na souřadnicích:

49°16’54.145″ N  a  16°42’50.5″ E        mapa Google

Letiště LMK Babice


PROVOZNÍ ŘÁD modelářského letiště Babice nad Svitavou

1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele i návštěvníky modelářského letiště Babice nad Svitavou.

2. Upravená plocha modelářského letiště slouží výhradně k provozu modelů modelářů uvedených v seznamu oprávněných uživatelů. Na pozvání mohou letiště krátkodobě používat i jiní modeláři a to pouze s doprovodem oprávněného uživatele a po souhlasu ostatních právě přítomných uživatelů letiště.

3. Provozní doba letiště je pro modely se spalovacími motory denně od 8 do 21h, modely s elektrickým pohonem nebo bez motoru mohou letiště využívat bez časového omezení. Piloti hlučnějších motorových modelů jsou povinni nezalétávat směrem k zástavbě obce Babice nad Svitavou s výjimkou vzletového a přistávacího manévru.

4. Vozidla parkují na ploše určené k parkování na levé straně vzletové plochy, směrem k silnici Babice – Křtiny. Pokud přijíždějící musí při objíždění parkujících vozidel vjet na plochu určenou k létání a na ploše je létající modelář, vyčká až s modelem přistane, nebo se s ním domluví, zda může bezpečně projet okolo zaparkovaných vozidel nebo těsně po okraji opačné strany vzletové plochy. Řidiči vozidel jsou vždy povinni chovat se tak, aby nepoškodili povrch vzletové plochy, zejména není dovoleno vjíždět na plochu k létání pokud je podmáčená a vozidlo by na ní zanechalo vytlačené nerovnosti.

5. Každý modelář dbá na maximální zajištění bezpečnosti své, ostatních modelářů, jiných osob a majetku.Je zakázáno létat nad parkujícími automobily a přihlížející osobami. Na letišti je povoleno létat pouze s modely, které svým konstrukčním, stavebním a vnitřním vybavením neohrožují přítomné osoby, nebo jejich majetek.

6. Základní povinností příchozího modeláře je ohlásit všem konkrétní číslo kanálu který bude používat. Modelář používající frekvenci 2,4 GHz svou frekvenci vysílače přítomným osobám hlásit nemusí, oznámí ji pouze na dotaz neznalé osobě.

7. Pořadí a délka letu se stanoví dohodou přítomných uživatelů. Je vhodné, aby si pilot určil svůj předpokládaný letový prostor a ostatní s tím seznámil. Po dohodě je možné létání i více modelů současně.

8. Během letu je zakázáno vstupovat do prostoru určeného pro vzlet a přistání, spouštět motor jiného letadla, případně jinak rozptylovat pilotovu pozornost pokud k tomu výslovně nesvolí. Pilot právě létajícího modelu se může zdržovat na vzletové a přistávací ploše.

9. Při přistávacím manévru modelář stojí vždy na straně parkujících automobilů a model přistává co nejdále od osob a parkujících vozidel. Před přistáním informuje přítomné osoby  na ploše i na polní komunikaci okolo letištní plochy o svém konání tak, aby zamezil ohrožení osob modelem. Přítomní právě nelétající modeláři dohlížejí na to, aby se náhodní kolemjdoucí nebo návštěvníci z řad veřejnosti neznalí zásad provozu na letišti nepohybovali v místech, kde by mohli být modelem ohroženi a v případě, že se někdo v nebezpečném prostoru vyskytuje, upozorní na tuto skutečnost pilota.

10. Na letišti je zakázáno ponechávat nezletilé osoby a zvířata bez dozoru dospělé osoby. Dospělá osoba doprovázející nezletilou osobu nebo zvíře zodpovídá za jejich konání a v případě porušení bezpečnostních zásad na letišti nezletilou osobou nebo zvířetem, budou z prostoru letiště vykázáni.

11. Je zakázáno znečišťovat nebo jinak poškozovat plochu letiště i okolní zemědělské plochy a komunikace. Uživatelé i jiné osoby přítomné na modelářském letišti jsou povinni udržovat pořádek na ploše a veškeré odpadky odvézt vlastními prostředky. Je zakázáno rozdělávat oheň kdekoli na ploše i v jejím okolí.

12.Za závažné nebo opakované porušení provozního řádu během dne může být uživatel ostatními vykázán z prostoru letiště. Dlouhodobé porušování provozního řádu může vést k trvalému zákazu vstupu na letiště.

13. Uživatelé se podílejí na úhradě provozních nákladů letiště. Poplatky jsou stanoveny na každou sezónu vzájemnou dohodou oprávněných uživatelů.

Platnost od 1.4.2010

. WordPress